ЈАВНИ ОГЛАС за прикупљање писаних понуда ради издавања у закуп непокретности

Комисија за спровођење поступка давања у закуп непокретности на којима општина Житорађа има право јавне својине, а на основу чл.24 Одлуке о прибављању, располагању, управљању и коришћењу ствари у јавној својини општине Житорађа (Сл.лист Града Ниша бр.44/2020) и Одлуке Председника општине Житорађа бр.464-1654/2021-01 од 14.09.2021.год., расписује

                                                                          ЈАВНИ ОГЛАС

                          за прикупљање писаних  понуда ради издавања у закуп непокретности

Предмет јавног огласа је избор најповољнијег понуђача-закупца за давање у закуп непокретности која је у јавној својини Општине Житорађа, и то:

У поступку прикупљања писаних понуда, по принципу највише понуђене цене:

Локал и магацин површине 50м2 на парцели бр.805 КО Глашинце, уписан у лист непокретности бр.847 КО Глашинце.

Право учешћа на огласу имају сва заинтересована правна и физичка лица, као и предузетници који доставе уредну писану понуду са пратећом документацијом која садржи податке о подносиоцу и то за :

  • Физичка лица: име и презиме, ЈМБГ, адресу становања
  • Правна лица: назив и седиште, копију решења о упису правног лица у регистар код надлежног органа и порески идентификациони број, као и пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве, одн. понуде
  • Предузетнике: име и презиме предузетника, извод из регистра надлежног органа и порески идентификациони број, адресу, број личне карте, ЈМБГ, назив радње, матични број.

Понуда која се доставља обавезно мора да садржи:

  1. Уредно сачињену пријаву;
  2. Име, презиме, адерсу становања, број личне карте, и ЈМБГ за физичка лица – односно назив и седиште, ПИБ и матични број правног лица или предузетника;

3.пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве;

4.решење АПР или другог органа надлежног за регистрацију- копија;

5.оснивачки акт за правна лица;

6.опис делатности коју понуђач жели у пословном простору да обавља и која одговара сврси и намени простора;

7.фотокопију личне карте овлашћеног за заступање;

8.висину понуђене цене;

9.копија решења о додељивању ПИБ-а;

10.доказ о уплати депозита;

  1. број рачуна на коме се може извршити повраћај уплаћеног депозита;

 

Увид у документацију може се извршити сваког радног дана у просторијама општинске управе општине Житорађа, у периоду између 10-15 часова, а обилазак локације и предмета закупа биће одржани дана 20.09.2021. и 22.09.2021. године, у периоду између  10 и 14 часова, за шта ће Комисија за спровођење поступка издавања у закуп непокретности у јавној својини општине Житорађа, издати потврду о обиласку локације. Обилазак локације је обавезан за све учеснике.

Период издавања у закуп је 5 (пет ) година,рачунајући од дана закључења уговора о закупу.

Почетна цена закупнине за предметну непокретност је 11.000,00 динара месечно, односно 132.000,00 динара годишње. Понуђач не може да понуди нижу цену закупнине од почетне,у супротном, таква понуда сматраће се неважећом. Критеријум за избор најповољнијег понуђача је највиша понуђена цена закупнине. Уколико у поступку два или више понуђача понуде исти износ закупнине, избор најповољнијег понуђача, врши се жребом.

Рокови плаћања: Закупнина се плаћа једном годишње.

По потписивању уговора закупац је дужан да у року од 15 дана  уплати износ закупнине за сразмерни део текуће године, и за сваку следећу годину целокупан износ до 01.јуна у години за коју  плаћа закуп.

 

Уколико изабрани понуђач не изврши уплату за прву годину у року од 15 дана, сматраће се да је одустао од понуде и активираће се меница за озбиљност понуде, а први наредни најповољнији понуђач, биће позван да закључи уговор.

 

Уз пријаву, понуђач прилаже:

  • Једну сопствену бланко меницу као гаранцију за извршење уговорне обавезе, печатирану и потписану од стране овлашћеног лица понуђача и менично овлашћење које садржи клаузулу “безусловно“, плативо на први позив , без права на приговор и роком важења до 30.09.2026.год.
  • Фотокопију картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање средствима на рачуну са ОП обрасцима за исте
  • Потврду банке о извршеној регистрацији менице
  • Пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве

Право учешћа имају физичка лица, правна лица,  одн. предузетници који су регистровани за обављање одговарајуће делатности.

Депозит за учешће у поступку износи 13.200,00 динара.

Понуђачи су дужни да заједно са формуларом за пријављивање, доставе доказ о уплати депозита на рачун Општинске управе општине Житорађа број: 840-742155843-80, позив на број 97-32119.

 

Свим понуђачима, осим најповољнијем, уплаћени депозит вратиће се, након коначности одлуке о избору најповољнијег понуђача. Најповољнијем понуђачу, депозит ће бити урачунат у закупнину.

 

У случају да најповољнији понуђач одустане од своје понуде или у року од 15 дана од доношења Одлуке о избору најповољнијег понуђача не потпише уговор о закупу, депозит се не враћа.

 

Депозит се не враћа ни понуђачу који је Одлуком Комисије удаљен са отварања приспелих писаних понуда,  због нарушавања реда и дисциплине.

 

Закупац непокретности мора испуњавати Законом прописане услове за рад, како у погледу санитарних услова, тако и поштовања прописа тржишне инспекције, инспекције рада, туристичке инспекције и др.

 

Закупац не сме предметну непокретност да изда у подзакуп за време трајања уговора о закупу.Намена предметне непокретности је искључиво давање у закуп и за друге намене се не може користити.

 

Писмене понуде достављају се до  27.09.2021. године  до 10 часова , на адресу:

Општинска управа општине Житорађа – Комисија за спровођење поступка давања у закуп непокретности на којима општина Житорађа има право јавне својине , улица Топлички хероји бр.53. (поштом –препоручено или преко писарнице Општинске управе општине Житорађа), са назнаком „НЕ ОТВАРАТИ“

 

Обилазак локације и предмета закупа биће одржани дана 20.09.2021. и 22.09.2021. године у периоду између 10 и 14 часова, за шта ће Комисија за спровођење поступка издавања у закуп непокретности у јавној својини општине Житорађа издати потврду о обиласку локације. Лице за контакт и обилазак локације Марко Јанаћковић, контакт телефон 062/ 8114667.

 

Оглас ће бити објављен на огласној табли општине Житорађа, званичном сајту општине Житорађа и интернет порталу www.dobricke.com дана 16.09.2021. године.

 

Отварање понуда обавиће се дана 28.09.2021. године , са почетком у 11:00 часова, у малој сали Скупштине општине Житорађа.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узимане у разматрање .

 

Одлуку о додели предметног пословног простора, најповољнијим понуђачима донеће Председник општине Житорађа у року не дужем од 5 дана од дана отварања понуда, на основу које ће се закључити уговор, а по добијању мишљења општинског правобраниоца општине Житорађа.

 

Сва додатна обавештења могу се добити на телефон 061 5802104.

 

Број: 464-1655/21-01

 

У Житорађи, 14.09.2021.године                                          Комисија за спровођење поступка

давања у закуп непокретности

Општине Житорађа

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *