Ј А В Н И О Г Л А С за прикупљање понуда ради издавања у закуп пословног простора на купалишном комплексу у Житорађи

Комисија за спровођење поступка давања у закуп непокретности на којима општина  Житорађа има право јавне својине, на основу члана 24 Одлуке о прибављању, располагању, управљању и коришћењу ствари у јавној својини општине Житорађа (Сл. лист града Ниша бр.44/2020) и одлуке Председника општине Житорђа број 464-792/2020-01 од 10.06.2020.године , расписује

 

Ј А В Н И    О Г Л А С

за прикупљање понуда ради издавања у закуп пословног простора на купалишном  комплексу у Житорађи

 

Издаје се у закуп пословни простор на купалишном комплексу Житорађа, кафе бар у склопу објекта број 4, површине 198,63м2 и земљиште уз наведени простор, у површини од 41,37 м2 за потребе летње баште и простора за продају сладоледа.

 

Намена пословног простора  је  за обављање угоститељске или трговинске делатности.

 

Пословни простор који се издаје прикључен је на електро мрежу, водовод и канализацију.

На земљишном простору уз објекат дозвољено је постављање столова за башту и фрижидера за продају сладоледа.

Период издавања  у закуп је 8 ( осам година ).

Почетна цена закупнине  назначеног пословног простора износи 440.000,00 динара, годишње. Понуђач не може понудити нижу цену закупнине од почетне. У супротном, таква понуда сматраће се неважећом.

Критеријум за избор најповољнијег понуђача је највиша понуђена цена закупнине.

 

Рокови плаћања : Закупнина ће се плаћати у пуном износу за целу текућу годину најкасније до 15.05. текуће године и на исти начин за сваку годину за све време трајања закупа, изузев текуће године у којој се закључује уговор када се закупац обавезује да износ закупнине уплати најкасније у року од 30 дана од дана закључења уговора.

 

Обилазак локације и објекта који се издаје у закуп извршиће се дана 16.06.2020. године и дана 18.06.2020. године у периоду између 10 и 14 часова, за шта ће Комисија за спровођење поступка издавања у закуп непокретности у јавној својини општине Житорађа издати потврду о обиласку локације. Лице за контакт и обилазак локације Ненад Аранђеловић, контакт телефон:063/586-841.

 

 • Обавеза подносиоца понуде је да уплати депозит у износу од 50.000,00 динара на рачун број : 840-742152843-59 ( позив на број 97 32-119 ). Уплатилац поред назива/имена додаје и матични број ( за физичка лица ) или ПИБ ( за правна лица );
 • Понуђачу коме се пословни простор не буде издао у закуп, биће враћен депозит у року од 15. дана од дана отварања понуде , на број рачуна који ће навести у својој понуди;

Понуда која се доставља обавезно садржи :

 • Доказ о уплати депозита,
 • Износ закупнине која се нуди,
 • Доказ о измиреним обавезама по основу ранијих закупа, уколико их је било, за пословни простор у јавној својини општине Житорађа ( из рачуноводства Општинске управе општине Житорађа ),
 • Доказ о измиреним обавезама према Одељењу Локалне пореске администрације општине Житорађа и према јавним комуналним предузећима чији је оснивач општина Житорађа,
 • Доказ о измиреним обавезама код Пореске управе,
 • Доказ о бављењу угоститељском делатношћу од најмање 5 година;
 • Потврду о обиласку локације;

 

 • За предузетнике : Име и презиме предузетника, извод из регистра надлежног органа и порески идентификациони број, број личне карте, јединствени матични број грађана, назив радње,
 • За правна лица : назив и седиште, копију решења о упису лица код надлежног органа и порески идентификациони број, као и пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве.

-Пословни простор се издаје у закуп лицу које понуди највећу закупнину на годишњем нивоу и са њим Председник општине закључује уговор о закупу, којим се регулишу међусобна права и обавезе уговорних страна.

-Депозити се рачунају у цену годишње закупнине.

-Уколико понуђач који испуни све услове, који је понудио најповољнији износ т.ј. који је изабран не приступи закључењу уговора о закупу, положени депозит се не враћа.

-Уколико се Уговор о закупу не закључи са понуђачем који је понудио најповољнији износ из било ког разлога, Уговор о закупу се закључује са понуђачем који је понудио највећи износ после њега, а у случају да се ни са њим не закључи Уговор  о закупу се закључује са следећим најповољнијим понуђачем и тако до последњег понуђача који су учествовали у поступку, уколико предходни понуђачи не закључе Уговор, у року који је одређен јавним огласом.

-Уколико два или више понуђача понуде исти износ закупнине, Комисија задржава право да избор најбољег понуђача изврши по слободном уверењу.

 

Правно лице односно предузетник коме је пословни простор дат у закуп обавезно је да:

 • о сопственом трошку опреми инвентаром (шанк, столови, столице, фрижидери и др.) и стави у употребу објекат који је предмет закупа најкасније до отварања купалишног комплекса за купаче, са тим што тај рок не може бити краћи од 5 дана, уколико закупац није у могућности да у краћем року изврши опремање.

 

 • о свом трошку угради контролна бројила на прикључцима за струју и воду за коришћење простора који се издаје, на основу којих ће се утврђивати месечна потрошња струје и воде закупца, и обавеза коју ће измиривати закупац по овом основу месечно.

 

 • обезбеди покретне ограде којима ће се обезбеђивати простор око базена након купалишне сезоне, све до почетка следеће купалишне сезоне, а ради безбедности гостију и спречавања евентуалног настанка штете на објектима купалишног комплекса.

 

 • користи пословни простор у складу са наменом која је утврђена уговором ; не издаје пословни простор у подзакуп и не уступа га другом на коришћење; у уговором утврђеном року редовно плаћа закупнину; плаћа трошкове коришћења пословног простора ( ел.енергије и друге ком. Услуге ); сноси трошкове текућег одржавања, хитних интервенција, коришћења заједничких просторија и комуналних услуга као и инвестиционог одржавања, сразмерно квадратури пословног простора; преда пословни простор, по истеку времена закупа у исправном стању, надокнади штету насталу оштећењем непокретности, осим оне настале редовном употребом;

 

 • Закупац може извршити адаптацију пословног простора узетог у закуп само уз предходну сагласност председника општине, а планиране радове са описом , предмером и предрачуном тих радова може израдити само овлашћено лице, са којим закупац треба да закључи уговор, стим да све трошкове израде документације сноси закупац.  У случају одступања од одобрених радова, одобрење се тражи од закуподавца.

 

Закупац пословног простора мора испуњавати законом прописане услове за рад, како у погледу санитарних услова тако и поштовања прописа тржишне инспекције, инспекције рада, туристичке инспекције и др. Закуподавац неће сносити никакву одговорност за прекршаје које направи закупац. Закупац одговара за хигијенско техничку исправност намирница и свих еемената производње и продаје.

 

Писмене понуде достављају се до 20.06.2020.године, до 09:00 часова, на адресу :

 

Општинска управа општине Житорађа – Комисија за спровођење поступка давања у закуп непокретности на којима општина Житорађа има право јавне својине, улица Топлички хероји број 53. ( поштом-препоручено или преко писарнице Општинске управе општине Житорађа ) са назнаком „НЕ ОТВАРАТИ“.

 

Оглас ће бити објављен на огласној табли општине Житорађа, званичном сајту општине Житорађа и интернет порталу www.dobricke.com.

 

Отварање понуда обавиће се дана 20.06.2020.године, са почетком у 10:00 часова,  у малој сали Скупштине општине Житорађа.

 

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

 

Одлуку о додели предметног пословног простора, најповољнијим понуђачима донеће Председник општине Житорађа, у року не дужем од 5. дана од дана отварања понуда, на основу које ће се закључити уговор, по добијању мишљења Општинског правобраниоца општине Житорађа.

 

Сва додатна обавештења могу се добити на телефон 061/5802104.

 

Број:464-809/20-02

У Житорађи, 12.06.2020.године                  Комисија за спровођење поступка давања

у закуп непокретности  Општине

Житорађа

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *