Општина Житорађа: Јавни позиви, обавештења и решења

ОБАВЕШТЕЊЕ

            Општинска управа општине Житорађа, Одељење за финансије и буџет,

 привреду и локално-економски развој, на основу члана 10. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.гл.РС“, број 135/04, 36/09) обавештава заинтересовану јавност да је носилац пројекта Винарија „Марика“ доо Житорађа, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта  „Изградња  винарије“, на кат.парцели број 28 КО Дебели Луг, општина  Житорађа.

Увид у поднети захтев и документацију, може се извршити у просторијама надлежног органа СО Житорађа, канцеларија бр. 8 у времену од 8-14 часова.

            У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења, заинтересована јавност, органи и организације, могу овом органу доставити мишљење о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину .

********************************************************************************************************************************************************************************

ОБАВЕШТЕЊЕ

            Општинска управа општине Житорађа, Одељење за финансије и буџет,

 привреду и локално-економски развој, на основу члана 10. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.гл.РС“, број 135/04, 36/09) обавештава заинтересовану јавност да је носилац пројекта Шумапродукт 2018 доо Житорађа, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта  „Затворено складиште воћа и поврћа са пратећим садржајем-хладњача“, на кат.парцели број 5300/27 КО Житорађа, општина  Житорађа.

Увид у поднети захтев и документацију, може се извршити у просторијама надлежног органа СО Житорађа, канцеларија бр. 8 у времену од 8-14 часова.

            У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења, заинтересована јавност, органи и организације, могу овом органу доставити мишљење о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину .

********************************************************************************************************************************************************************************

       Република Србија

  ОПШТИНА ЖИТОРАЂА

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Број : 464-

Дана, 16.05.2022.године

На основу члана 44. Закона о локалној самуоправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/2014, 101/2016 и 47/2018),члана 27. став 10. Закона о јавној својини („Сл. глaсник РС“, бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016, 108/2016, 113/2017, 95/2018 и 153/20 ),члана 67. ст.1. тачка 10.Статута општине Житорађа („Службени лист града Ниша“, бр. 27/19) и члана 5. ст. 3. Одлуке о прибављању, располагању и коришћењу  ствари у јавној својини Општине Житорађа („Службени лист града Ниша“ бр. 44/20), Председник општине Житорађа, дана 16.05.2022. године, доноси

ОДЛУКУ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ДАВАЊА У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ У  СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА

 

Члан 1.

Овом Одлуком покреће се поступак давања у закуп непокретности у јавној својини општине  Житорађа, за постављање  монтажног објекта, на делу  кат парцеле бр.3608/2 КО Пејковац , у површини од  104,30 м2  ( локација бр. 5 )

Наведени  део  парацеле налази  испред објекта ЗЗ“Земљоделац“ Пејковац.

 

Члан 2.

Утврђује се рок закупа непокретности из члана 1. ове Одлуке ( у даљем тексту : непокретност ), у трајању од 5 година, рачунајући од дана закључења уговора о закупу.

Члан 3.

 

Давање у закуп непокретности  извршиће се у поступку прикупљања писмених понуда који ће спровести Комисија за спровођење поступка давања у закуп непокретности  у јавној својини општине Житорађа  (у даљем тексту: Комисија), образована од стране председника Општине Житорађа.

Задатак Комисије је да објави Оглас о спровођењу поступка прикупљања писмених понуда, да организује увид у документацију у вези са непокретностима које се даjу у закуп, пружа додатне информације у вези са понудaма, да отвара, прегледа и објављује понуде, води поступак прикупљања писмених понуда, саставља писани извештај о оцени понуда и сачињава предлог избора најповољнијег понуђача који доставља председнику општине.

Увид у документацију може се извршити сваког радног дана у просторијама општинске управе општине Житорађа, у периоду од 10-15 часова.

Члан 4.

 

Непокретност се даје у закуп по спроведеном поступку прикупљања писмених понуда, најповољнијем понуђачу, који ће бити изабран на основу висине понуђене закупнине, уколико испуњава и друге услове огласа.

Одлуку о давању у закуп доноси председник општине Житорађа.

Члан 5.

 

Након објављивања Огласа о спровођењу поступка прикупљања писмених понуда, понуде се могу поднети у затвореној коверти са назнаком: НЕ ОТВАРАТИ – ПОНУДА ЗА ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ – за Комисију за спровођење поступка давања у закуп непокретних ствари у својини општине Житорађа, на адресу Општина Општина Житорађа,  улица Топличких хероја бр. 53.  18412 Житорађа, или на шалтеру  Услужног центра Општине Житорађа, сваког радног дана до 15 часова, почев од дана објављивања до  25.05.2022. год.

Члан 6.

 

Понуда која се доставља обавезно мора да садржи:

1.формулар за пријављивање –уредно попуњен;

2.назив и седиште правног лица или предузетника;

3.пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве;

 1. решење АПР или другог органа надлежног за регистрацију -копија;

5.оснивачки акт за правна лица;

 1. опис делатност коју понуђач жели у пословном простору да обавља и која одговара сврси и намени простора;

7.фотокопија личне карте лица овлашћеног за заступање;

 1. висину понуђене цене
 2. копија решења о додељивању ПИБ-a
 3. доказ о уплати депозита
 4. број рачуна на који се може извршити повраћај уплаћеног депозита.

Члан 7.

 

Отварање понуда одржаће се дана 27.05.2022. године, са почетком у 12,oo часова у малој сали за састанке општине Житорађа, улица Топличких хероја бр.53, у Житорађи.

Члан 8.

Утврђује се почетна цена закупнине за непокретности из ове Одлуке у износу од 304.556,00 динара на годишњем  нивоу, све сагласно Одлуци о прибављању, располагању, управљању и коришћењу ствари у јавној својини Општине Житорађа („Службени лист града Ниша“ бр. 44/20).

Члан 9.

 

Депозит за учешће у поступку износи купно износи 10% од утврђене почетне цене закупа.

Понуђачи су дужни да заједно са формуларом за пријављивање доставе доказ о уплати депозита на рачун Општинске управе општине Житорађа број : 840-742155843-80,  позив на број 97-32119.

.

Свим понуђачима, осим најповољнијем, уплаћени депозит  вратиће се  након коначности Одлуке о избору најповољнијег понуђача.

Најповољнијем понуђачу депозит ће бити урачунат у закупнину.

У случају да најповољнији понуђач одустане од своје понуде или у року од 15 дана од доношења Одлуке о избору најповољнијег понуђача не потпише Уговор о закупу, депозит се не враћа.

Депозит се не враћа ни понуђачу који је одлуком Комисије удаљен са јавног надметања због нaрушaвaња рeда и дисциплине.

Уколико понуђена цена прелази двоструки износ почетне цене, потребно је да најповољнији понуђач, након отварања понуда, у току надметања, допуни депозит до 50% понуђене цене.

Члан 10.

 

Закуподавни однос заснива се потписивањем уговора о закупу који међусобно закључују Оштина Житорађа као закуподавац и лице коме је одлуком Председника општине Житорађа додељене наведене непокретности, као закупац.Уговор у име општине Житорађа потписује председник општине.

 

Члан 11.

 

Закуподавац не сме предметну непокретност и вагу  давати у подзакуп.

 

Члан 12.

 

Ову Одлуку објавити на огласној табли и сајту општине Житорађа.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

****************************************************************************************************************************************************************************

Комисија за спровођење поступка давања у закуп непокретности на којима општина  Житорађа има право јавне својине, на основу решења Председника општине Житорђа број 02-91/20-01 од 10.06.2020.године, расписује

Ј А В Н И    О Г Л А С

за прикупљање понуда ради издавања у закуп непокретности

 

Издаје се у закуп непокретност у јавној својини општине Житорађа за постављање монтажног објекта и то:

            Део катастарске парцеле број 3608/2 КО Пејковац, у површини од 104,30 м2  ( испред објекта ЗЗ“Земљоделац“ Пејковац ).

Непокретност која се издаје није опремљена   прикључком  на електро мрежу, водовод и канализацију

Период издавања  у закуп је 5 ( пет година ).

Почетна цена закупнине  назначене непокретности износи 304.556,00 динара, годишње. Понуђач не може понудити нижу цену закупнине од почетне. У супротном, сматраће се неважећом.

Критеријум за избор најповољнијег понуђача је највиша понуђена цена закупнине.

 

Рокови плаћања : Закупнина се плаћа у две рате и то :

За 2022.годину прва рата 50% у року од  8 дана од дана потписивања уговора, друга рата најкасније до 01.09.2022.године, а за сваку следећу; прва рата: до 15.05. друга рата: до 30.09. у годину за коју се плаћа закупнина.

Рокови плаћања закупнине, утврдиће се уговором.

Уколико изабрани понуђач не изврши уплату прве рате у року од 8 дана сматраће се да је одустао  од понуде и активираће се меница за озбиљност понуде, а први наредни најповољнији понуђач биће позван  да закључи уговор.

Пријава понуђача која се подноси треба да садржи следеће податке :

1.формулар за пријављивање –уредно попуњен;

2.назив и седиште правног лица или предузетника;

3.пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве;

 1. решење АПР или другог органа надлежног за регистрацију -копија;

5.оснивачки акт за правна лица;

 1. опис делатност коју понуђач жели у пословном простору да обавља и која одговара сврси и намени простора;

7.фотокопија личне карте лица овлашћеног за заступање;

 1. висину понуђене цене
 2. копија решења о додељивању ПИБ-a
 3. доказ о уплати депозита,
 4. број рачуна на који се може извршити повраћај уплаћеног депозита

Уз пријаву, понуђач прилаже :

-једну сопстевену бланко меницу као гаранцију за извршење уговорене обавезе, у висини од 50% од понуђене вредности, печатирану и потписану од стране овлашћеног лица понуђача и менично овлашћење које садржи клаузулу „безусловно“, „плативо на први позив“, „без права на приговор“ и роком важђења до 30.09.2022.године.

-фотокопију картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање средствима  на рачуну са ОП обрасцима за исте;

-Потврду банке о извршеној регистрацији менице;

-Пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве.

Право учешћа имају правна лица односно предузетници, који су регистровани за обављање одговарајуће делатности.

Депозит за учешће у поступку износи купно износи 30.000,00 динара.

Понуђачи су дужни да заједно са формуларом за пријављивање доставе доказ о уплати депозита на рачун Општинске управе општине Житорађа број : 840-742155843-80,  позив на број 97-32119.

Пријаве понуђача који имају неизмирене обавезе према општини, управи прихода,  јавним предузећима којима је оснивач општина Житорађа, по било ком основу, на дан отварања понуда, неће бити узете у размарање, односно биће одбијене без отварања понуде.

Закупац непокретности мора испуњавати законом прописане услове за рад, како у погледу санитарних услова тако и поштовања прописа тржишне инспекције, инспекције рада, туристичке инспекције и др. Закуподавац неће сносити никакву одговорност за прекршаје које у току  рада направи закупац.

Писмене понуде достављају се  до 25.05. 2022.године, до 9:00 часова, на адресу :

Општинска управа општине Житорађа – Комисија за спровођење поступка давања у закуп непокретности на којима општина Житорађа има право јавне својине, улица Топлички хероји број 53. ( поштом-препоручено или преко писарнице Општинске управе општине Житорађа ) са назнаком „НЕ ОТВАРАТИ“.

Оглас ће бити објављен на огласној табли општине Житорађа, званичном сајту општине Житорађа.

Отварање понуда обавиће се дана 27.05. 2022.године, са почетком у 12:00 часова,  у малој сали Скупштине општине Житорађа.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Одлуку о додели предметног пословног простора, најповољнијим понуђачима донеће Председник општине Житорађа, у року не дужем од 5. дана од дана отварања понуда, на основу које ће се закључити уговор, по добијању  мишљења Општинског правобраниоца општине Житорађа.

Сва додатна обавештења могу се добити на телефон  061 5802104.

У Житорађи, 17.05..2022.године

Комисија за спровођење поступка давања

у закуп непокретности  Општине

Житорађа

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *