JAVNI OGLAS za prikupljanje pisanih ponuda radi izdavanja u zakup nepokretnosti

Komisija za sprovođenje postupka davanja u zakup nepokretnosti na kojima opština Žitorađa ima pravo javne svojine, a na osnovu čl.24 Odluke o pribavljanju, raspolaganju, upravljanju i korišćenju stvari u javnoj svojini opštine Žitorađa (Sl.list Grada Niša br.44/2020) i Odluke Predsednika opštine Žitorađa br.464-1654/2021-01 od 14.09.2021.god., raspisuje

                                                                          JAVNI OGLAS

                          za prikupljanje pisanih  ponuda radi izdavanja u zakup nepokretnosti

Predmet javnog oglasa je izbor najpovoljnijeg ponuđača-zakupca za davanje u zakup nepokretnosti koja je u javnoj svojini Opštine Žitorađa, i to:

U postupku prikupljanja pisanih ponuda, po principu najviše ponuđene cene:

Lokal i magacin površine 50m2 na parceli br.805 KO Glašince, upisan u list nepokretnosti br.847 KO Glašince.

Pravo učešća na oglasu imaju sva zainteresovana pravna i fizička lica, kao i preduzetnici koji dostave urednu pisanu ponudu sa pratećom dokumentacijom koja sadrži podatke o podnosiocu i to za :

  • Fizička lica: ime i prezime, JMBG, adresu stanovanja
  • Pravna lica: naziv i sedište, kopiju rešenja o upisu pravnog lica u registar kod nadležnog organa i poreski identifikacioni broj, kao i punomoćje za lice koje zastupa podnosioca prijave, odn. ponude
  • Preduzetnike: ime i prezime preduzetnika, izvod iz registra nadležnog organa i poreski identifikacioni broj, adresu, broj lične karte, JMBG, naziv radnje, matični broj.

Ponuda koja se dostavlja obavezno mora da sadrži:

  1. Uredno sačinjenu prijavu;
  2. Ime, prezime, adersu stanovanja, broj lične karte, i JMBG za fizička lica – odnosno naziv i sedište, PIB i matični broj pravnog lica ili preduzetnika;

3.punomoćje za lice koje zastupa podnosioca prijave;

4.rešenje APR ili drugog organa nadležnog za registraciju- kopija;

5.osnivački akt za pravna lica;

6.opis delatnosti koju ponuđač želi u poslovnom prostoru da obavlja i koja odgovara svrsi i nameni prostora;

7.fotokopiju lične karte ovlašćenog za zastupanje;

8.visinu ponuđene cene;

9.kopija rešenja o dodeljivanju PIB-a;

10.dokaz o uplati depozita;

  1. broj računa na kome se može izvršiti povraćaj uplaćenog depozita;

 

Uvid u dokumentaciju može se izvršiti svakog radnog dana u prostorijama opštinske uprave opštine Žitorađa, u periodu između 10-15 časova, a obilazak lokacije i predmeta zakupa biće održani dana 20.09.2021. i 22.09.2021. godine, u periodu između  10 i 14 časova, za šta će Komisija za sprovođenje postupka izdavanja u zakup nepokretnosti u javnoj svojini opštine Žitorađa, izdati potvrdu o obilasku lokacije. Obilazak lokacije je obavezan za sve učesnike.

Period izdavanja u zakup je 5 (pet ) godina,računajući od dana zaključenja ugovora o zakupu.

Početna cena zakupnine za predmetnu nepokretnost je 11.000,00 dinara mesečno, odnosno 132.000,00 dinara godišnje. Ponuđač ne može da ponudi nižu cenu zakupnine od početne,u suprotnom, takva ponuda smatraće se nevažećom. Kriterijum za izbor najpovoljnijeg ponuđača je najviša ponuđena cena zakupnine. Ukoliko u postupku dva ili više ponuđača ponude isti iznos zakupnine, izbor najpovoljnijeg ponuđača, vrši se žrebom.

Rokovi plaćanja: Zakupnina se plaća jednom godišnje.

Po potpisivanju ugovora zakupac je dužan da u roku od 15 dana  uplati iznos zakupnine za srazmerni deo tekuće godine, i za svaku sledeću godinu celokupan iznos do 01.juna u godini za koju  plaća zakup.

 

Ukoliko izabrani ponuđač ne izvrši uplatu za prvu godinu u roku od 15 dana, smatraće se da je odustao od ponude i aktiviraće se menica za ozbiljnost ponude, a prvi naredni najpovoljniji ponuđač, biće pozvan da zaključi ugovor.

 

Uz prijavu, ponuđač prilaže:

  • Jednu sopstvenu blanko menicu kao garanciju za izvršenje ugovorne obaveze, pečatiranu i potpisanu od strane ovlašćenog lica ponuđača i menično ovlašćenje koje sadrži klauzulu “bezuslovno“, plativo na prvi poziv , bez prava na prigovor i rokom važenja do 30.09.2026.god.
  • Fotokopiju kartona deponovanih potpisa ovlašćenih lica za raspolaganje sredstvima na računu sa OP obrascima za iste
  • Potvrdu banke o izvršenoj registraciji menice
  • Punomoćje za lice koje zastupa podnosioca prijave

Pravo učešća imaju fizička lica, pravna lica,  odn. preduzetnici koji su registrovani za obavljanje odgovarajuće delatnosti.

Depozit za učešće u postupku iznosi 13.200,00 dinara.

Ponuđači su dužni da zajedno sa formularom za prijavljivanje, dostave dokaz o uplati depozita na račun Opštinske uprave opštine Žitorađa broj: 840-742155843-80, poziv na broj 97-32119.

 

Svim ponuđačima, osim najpovoljnijem, uplaćeni depozit vratiće se, nakon konačnosti odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača. Najpovoljnijem ponuđaču, depozit će biti uračunat u zakupninu.

 

U slučaju da najpovoljniji ponuđač odustane od svoje ponude ili u roku od 15 dana od donošenja Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača ne potpiše ugovor o zakupu, depozit se ne vraća.

 

Depozit se ne vraća ni ponuđaču koji je Odlukom Komisije udaljen sa otvaranja prispelih pisanih ponuda,  zbog narušavanja reda i discipline.

 

Zakupac nepokretnosti mora ispunjavati Zakonom propisane uslove za rad, kako u pogledu sanitarnih uslova, tako i poštovanja propisa tržišne inspekcije, inspekcije rada, turističke inspekcije i dr.

 

Zakupac ne sme predmetnu nepokretnost da izda u podzakup za vreme trajanja ugovora o zakupu.Namena predmetne nepokretnosti je isključivo davanje u zakup i za druge namene se ne može koristiti.

 

Pismene ponude dostavljaju se do  27.09.2021. godine  do 10 časova , na adresu:

Opštinska uprava opštine Žitorađa – Komisija za sprovođenje postupka davanja u zakup nepokretnosti na kojima opština Žitorađa ima pravo javne svojine , ulica Toplički heroji br.53. (poštom –preporučeno ili preko pisarnice Opštinske uprave opštine Žitorađa), sa naznakom „NE OTVARATI“

 

Obilazak lokacije i predmeta zakupa biće održani dana 20.09.2021. i 22.09.2021. godine u periodu između 10 i 14 časova, za šta će Komisija za sprovođenje postupka izdavanja u zakup nepokretnosti u javnoj svojini opštine Žitorađa izdati potvrdu o obilasku lokacije. Lice za kontakt i obilazak lokacije Marko Janaćković, kontakt telefon 062/ 8114667.

 

Oglas će biti objavljen na oglasnoj tabli opštine Žitorađa, zvaničnom sajtu opštine Žitorađa i internet portalu www.dobricke.com dana 16.09.2021. godine.

 

Otvaranje ponuda obaviće se dana 28.09.2021. godine , sa početkom u 11:00 časova, u maloj sali Skupštine opštine Žitorađa.

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzimane u razmatranje .

 

Odluku o dodeli predmetnog poslovnog prostora, najpovoljnijim ponuđačima doneće Predsednik opštine Žitorađa u roku ne dužem od 5 dana od dana otvaranja ponuda, na osnovu koje će se zaključiti ugovor, a po dobijanju mišljenja opštinskog pravobranioca opštine Žitorađa.

 

Sva dodatna obaveštenja mogu se dobiti na telefon 061 5802104.

 

Broj: 464-1655/21-01

 

U Žitorađi, 14.09.2021.godine                                          Komisija za sprovođenje postupka

davanja u zakup nepokretnosti

Opštine Žitorađa

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *