ЈАВНИ ОГЛАС за прикупљање писаних понуда ради издавања у закуп непокретности

 

Република Србија

ОПШТИНА ЖИТОРАЂА

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Број : 464-1643/21-01

Дана, 10.09.2021.године

 

На основу члана 44. Закона о локалној самуоправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/2014, 101/2016 и 47/2018),члана 27. став 10. Закона о јавној својини („Сл. глaсник РС“, бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016, 108/2016, 113/2017 и 95/2018),члана 67. ст.1. тачка 10.Статута општине Житорађа („Службени лист града Ниша“, бр. 27/19) и члана 5. ст. 3. Одлуке о прибављању, коришћењу, управљању и коришћењу ствари у јавној својини Општине Житорађа („Службени лист града Ниша“ бр. 44/20), Програма постављања мањих монтажних објеката привременог карактера на подручју општине Житорађа за период 2021-2026 године (Сл.лист Града Ниша 71/2021 ), Председник општине Житорађа,  дана 10.09.2021. године доноси

ОДЛУКУ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ДАВАЊА У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ У  СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА

Овом  Одлуком покреће се поступак давања у закуп непокретности у јавној својини општине  Житорађа, за постављање новопројектованих монтажних објеката-КИОСКА  за трговинско-услужне делатности, који су планирани за постављање на три локације, путем прикупљања писаних понуда, по принципу највише понуђене цене , површине до 10,5 м2 ,  и то:

 • Објекат бр.1 на локацији бр.1,на делу кат. парцеле бр. 3235/1 КО Житорађа, у Ул.Топлички хероји ( ка прилазу Пошти ) један монтажни киоск;
 • Објекат бр.3 на локацији бр.2 на делу кат.парцеле бр.3231/2 КО Житорађа, у Ул. Топлички хероји ( преко пута Аутобуске станице ) један монтажни киоск;
 • Објекат бр.7 на локацији бр.3, на делу кат. парцеле бр. 3231/12 КО Житорађа, у Ул.Светосавској ( преко пута Средње Школе ) један монтажни киоск;

 

Учесници јавног надметања могу бити сва физичка, правна лица и предузетници уз достављање благовремене и потпуне пријаве- понуде.

Утврђује се рок закупа непокретности из члана 1. ове Одлуке, у трајању од 5 година, рачунајући од дана закључења уговора о закупу.

Утврђује се почетна цена закупнине за непокретности из ове Одлуке, и то:

– За објекат бр.1 на локацији бр.1 на делу кат.парцеле бр.3235/1 КО Житорађа- 187,793,00 динара, годишње,

–  За објекат бр.3 на локацији бр.2 на делу кат.парцеле бр.3231/21 КО Житорађа -172.463,00 динара, годишње

–  За објекат бр.7 на локацији бр.3 на делу кат парцеле бр.3231/12 КО Житорађа- 187.793,00 динара, на годишњем нивоу, све сходно Извештају о процени тржишне вредности закупнине сачињеном од стране лиценцираног проценитеља.

Давање у закуп предметних парцела извршиће се путем јавног огласа за прикупљање писаних понуда који ће расписати и спровести Комисија за спровођење поступка давања у закуп непокретности  у јавној својини општине Житорађа  (у даљем тексту: Комисија), образована од стране председника Општине Житорађа.

Задатак Комисије је да објави Оглас о спровођењу поступка прикупљања писаних понуда, да организује увид у документацију у вези са непокретностима које се даjу у закуп, пружа додатне информације у вези са понудaма, да отвара, прегледа и објављује понуде, води поступак прикупљања писмених понуда, саставља писани извештај о оцени понуда и сачињава предлог избора најповољнијег понуђача који доставља имовинско правној служби Општинске управе општине Житорађа. Имовинско  правна служба утврђује предлог Одлуке о давању у закуп непокретности, по претходно прибављеном мишљењу Општинског правобраниоца. Одлуку о давању у закуп доноси Председник општине. На Одлуку у давању у закуп сви учесници могу поднети приговор Општинском већу у року од 8 дана од дана пријема Одлуке. Одлука општинског већа је коначна.

Увид у документацију може се извршити сваког радног дана у просторијама општинске управе општине Житорађа, у периоду од 10-15 часова, а обилазак локације и предмета закупа биће одржан дана 13.09. 2021. године и дана 15.09.2021. године у периоду између 10 и 14 часова, за шта ће Комисија за спровођење поступка издавања у закуп непокретности у јавној својини општине Житорађа издати потврду о обиласку локације. Лице за контакт и обилазак локације Марко Јанаћковић, контакт телефон: 062/8114667.

Непокретности се дају у закуп по спроведеном поступку прикупљања писаних понуда, најповољнијем понуђачу, који ће бити изабран на основу висине понуђене закупнине, уколико испуњава и друге услове из огласа. Одлуку о давању у закуп доноси председник општине Житорађа на предлог Комисије.

 • Обавеза подносиоца понуде је да уплати депозит у износу од 20.000,00 динара на рачун број : 840-742152843-59 ( позив на број 97 32-119 ). Уплатилац поред назива/имена додаје и ЈМБГ за физичка лица, матични број и ПИБ за правна лица и предузетнике;
 • Понуђачу коме се предметна парцела не буде издала у закуп, биће враћен депозит у року од 8. дана од коначности Одлуке о давању у закуп, на број рачуна који ће навести у својој понуди;
 • Најповољнијем понуђачу депозит ће бити урачунат у закупнину.
 • У случају да најповољнији понуђач одустане од своје понуде или у року од 15 дана од доношења Одлуке о избору најповољнијег понуђача не потпише Уговор о закупу, депозит се не враћа.

Понуда која се доставља обавезно садржи :

 • Назив и седиште правног лица или предузетника;
 • Износ закупнине која се нуди,
 • Доказ о уплати депозита,
 • Решење АПР или другог органа надлежног за регистрацију – оверена копија ( за правна лица и предузетнике;
 • Фотокопија личне карте (за физичка лица – подносиоца пријаве) или лица овлашћеног за заступање (за правна и физичка лица) ;
 • Доказ о измиреним обавезама по основу ранијих закупа за пословни простор ( из службе рачуноводства Општинске управе општине Житорађа),
 • Доказ о измиреним обавезама из Одељења Локалне пореске администрације,
 • Доказ о измиреним обавезама код Пореске управе,
 • Потврду о обиласку локације;

 

-Уколико се Уговор о закупу не закључи са понуђачем који је понудио најповољнији износ из било ког разлога, Уговор о закупу се закључује са понуђачем који је понудио највећи износ после њега, а у случају да се ни са њим не закључи Уговор  о закупу се закључује са следећим најповољнијим понуђачем и тако до последњег понуђача који су учествовали у поступку, уколико претходни понуђачи не закључе Уговор, у року који је одређен јавним огласом, с тим да понуђена цена не може бити мања од утврђене тржишне цене.

-Уколико два или више понуђача понуде исти износ закупнине, избор најповољнијег понуђача врши се жребом.

-Уколико се први поступак прикупљања писаних понуда прогласи неуспелим, други поступак ће се расписати у року од 15.дана.

Правно лице односно предузетник коме је пословни простор дат у закуп обавезно је да:

 • користи пословни простор у складу са наменом која је утврђена уговором ; не издаје пословни простор у подзакуп и не уступа га другом на коришћење; у уговором утврђеном року редовно плаћа закупнину; плаћа трошкове коришћења пословног простора ( ел.енергије и друге ком. услуге ); сноси трошкове текућег одржавања, хитних интервенција, коришћења заједничких просторија као и инвестиционог одржавања; преда пословни простор, по истеку времена закупа у исправном стању, надокнади штету насталу оштећењем непокретности, осим оне настале редовном употребом;

 

Након објављивања Огласа о спровођењу поступка прикупљања писмених понуда, понуде се могу поднети у затвореној коверти са назнаком: НЕ ОТВАРАТИ – ПОНУДА ЗА ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ – за Комисију за спровођење поступка давања у закуп непокретних ствари у својини општине Житорађа, поштом на адресу Општина Житорађа,  улица Топличких хероја бр. 53.  18412 Житорађа, или лично на шалтеру  Услужног центра Општине Житорађа, сваког радног дана до 15 часова, у року од 8 дана почев од дана објављивања.

Ову Одлуку објавити на огласној табли Општинске управе општине Житорађа и сајту општине Житорађа.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

ЖИТОРАЂА

________________________

Иван Станојевић

 

 

————————————————————————————————————————————-

Комисија за спровођење поступка давања у закуп непокретности на којима општина Житорађа има право јавне својине, а на основу чл.24 Одлуке о прибављању, располагању, управљању и коришћењу ствари у јавној својини општине Житорађа (Сл.лист Града Ниша бр.44/2020), Програма постављања мањих монтажних објеката привременог карактера на подручју општине Житорађа за период 2021-2026 године (Сл.лист Града Ниша бр.71/2021) и Одлуке Председника општине Житорађа бр.464-1643/21-01 од 10.09.2021.год., расписује

                                                                    ЈАВНИ ОГЛАС

                          за прикупљање писаних понуда ради издавања у закуп непокретности

Предмет јавног огласа је избор најповољнијег понуђача-закупца за давање у закуп непокретности која је у јавној својини Општине Житорађа, и то покретањем поступка давања у закуп непокретности у јавној својини општине Житорађа, за постављање новопројектованих монтажних објеката- киоска за трговинско-услужне делатности , који су планирани за постављање на три локације, путем прикупљања писаних понуда, по принципу највише понуђене цене, и то:

 • Објекат бр.1 на локацији бр.1, на делу кат.парцеле бр. 3235/1 КО Житорађа, у Улици Топлички хероји (ка прилазу Пошти) један монтажни киоск;
 • Објекат бр. 3 на локацији бр.2 на делу кат.парцеле бр.3231/21 КО Житорађа, у Улици Топлички хероји (преко пута Аутобуске станице) један монтажни киоск;
 • Објекат бр.7 на локацији бр.3, на делу кат.парцеле бр.3231/12 КО Житорађа, у Улици Светосавској (преко пута Средње Школе) један монтажни киоск;

 

Ближе информације о локацијама односно налазе се у катастарско топогрефском плану – графичком приказу локација, који се налази у прилогу овог огласа.

Киоск је мањи монтажно-демонтажни објекат површине до 10,5м2 за обављање делатности одређених законом и другим прописима.

Монтажни објекти-киосци постављају се без чврсте физичке везе са тлом и без укопавања темеља или анкерних стопа.

Објекти су израђени од склопивих елемената: алуминијумских профила са панелном и стакленом испуном.Кровна конструкција је од панела.

Спољашња обрада је од алуминијумских панела у алуминијум или антрацит боји у комбинацији са термоизолационим стаклом. Кров је од панела.

Закупац је у обавези да сам обезбеди прикључак на електродистрибутивну, канализациону или водоводну мрежу, уколико су му они неопходни за обављање делатности.

Право учешћа на огласу имају сва заинтересована правна и физичка лица, као и предузетници који доставе уредну писану понуду са пратећом документацијом која садржи податке о подносиоцу и то за :

 • Физичка лица: име и презиме, ЈМБГ, адресу становања
 • Правна лица: назив и седиште, копију решења о упису правног лица у регистар код надлежног органа и порески идентификациони број, као и пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве, одн. понуде
 • Предузетнике: име и презиме предузетника, извод из регистра надлежног органа и порески идентификациони број, адресу, број личне карте, ЈМБГ, назив радње, матични број.

Понуда која се доставља обавезно мора да садржи:

1.Образац пријаве у слободној форми са подацима подносиоца пријаве;

2.Назив и седиште правног лица или предузетника одноно име и презиме физичког лица (За правна лица – Решење АПР-а или другог органа надлежног за регистрацију- копија, оснивачки акт за правна лица);

2.Означење локације на коју се понуда односи и тип и површину киоска;

 1. Опис делатности коју понуђач жели у пословном простору/киоску да обавља
 2. Доказ о измиреним обавезама по основу ранијих закупа за пословни простор ( из службе рачуноводства Општинске управе општине Житорађа);

5.Доказ о измиреним обавезама  из Одељења Локалне пореске администрације;

6.Доказ о измиреним обавезама код Пореске управе;

7.Висину понуђене цене;

 1. Доказ о уплати депозита;

9.Број рачуна на који се може извршити повраћај уплаћеног депозита;

 

Увид у документацију може се извршити сваког радног дана у просторијама општинске управе општине Житорађа, у периоду између 10-13 часова, а обилазак локације и предмета закупа биће одржани дана 13.09.2021. године и 15.09.2021. године, у периоду између  10 и 14 часова, за шта ће Комисија за спровођење поступка издавања у закуп непокретности у јавној својини општине Житорађа, издати потврду о обиласку локације. Обилазак локације је обавезан за све учеснике.

Контакт особа за обиилазак локације Марко Јанаћковић, контакт телефон 062/8114667.

Период издавања у закуп је 5 (пет ) година,рачунајући од дана закључења уговора о закупу, са могућношћу продужетка  рока.

Почетна цена закупнине за предметнe непокретности износи:

 • За локацију бр.1 на делу кат. парцелу бр.3235/1 – 187.793,00 динара, годишње;
 • За локацију бр.2 на делу кат.парцелу бр.3231/21 – 172.463,00 динара годишње;
 • За локацију бр.3 кат. парцелу бр.3231/12 – 187.793,00 динара годишње;

 

Понуђач не може да понуди нижу цену закупнине од почетне, у супротном, сматраће се неважећом. Критеријум за избор најповољнијег понуђача је највиша понуђена цена закупнине. Уколико у поступку два или више понуђача понуде исти износ закупнине, избор најповољнијег понуђача, врши се жребом.

 

Рокови плаћања:

Закупнина се плаћа у две рате и то:

За 2021.годину у року од 8 дана од дана потписивања уговора, а за сваку следећу до 01.06.у години за коју се плаћа закупнина.

Уколико изабрани понуђач не изврши уплату прве рате у року од 8 дана, сматраће се да је одустао од понуде, а први наредни најповољнији понуђач биче позван да закључи уговор.

 

 Право учешћа имају физичка лица, правна лица,  одн. предузетници који су регистровани за обављање одговарајуће делатности.

Један понуђач може дати понуду за више локација.

Уз пријаву понуђач  прилаже и:

-једну сопствену бланко меницу као гаранцију за извршење уговорене обавезе, у висини од 50% од понуђене вредности, печатирану и потписану од стране овлашћеног лица понуђача и менично овлашћење које садржи клаузулу“безусловно“, „плативо на први позив“, „без права на приговор“ и роком важења до 30.09.2021.године.

-фотокопију  картона депонованих потписа овлашћених  лица за располагање средствима на рачуну са ОП обрасцима за исте – за правна лица и предузетнике;

-Потврду банке о извршеној регистрацији менице ;

Пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве.

 

Депозит за учешће у поступку износи 20.000,00 динара.

Понуђачи су дужни да заједно са пријавом,  доставе доказ о уплати депозита на рачун Општинске управе општине Житорађа број: 840-742155843-80, позив на број 97-32119.

Свим понуђачима, осим најповољнијем, уплаћени депозит вратиће се, након коначности одлуке о избору најповољнијег понуђача. Најповољнијем понуђачу, депозит ће бити урачунат у закупнину. У случају да најповољнији понуђач одустане од своје понуде или у року од 15 дана од доношења Одлуке о избору најповољнијег понуђача не потпише уговор о закупу, депозит се не враћа.

Депозит се не враћа ни понуђачу који је длуком Комисије удаљен са отварања приспелих понуда због нарушавања реда и дисциплине.

 

Уколико понуђена цена прелази двоструки износ почетне цене, потребно је да најповољнији понуђач, након отварања понуда у току надметања, допуни депозит до 50% понуђене цене.

 

Закупац непокретности мора испуњавати Законом прописане услове за рад, како у погледу санитарних услова, тако и поштовања прописа тржишне инспекције, инспекције рада, туристичке инспекције и др.

Закупац не сме предметну непокретност да изда у подзакуп за време трајања уговора о закупу.

Намена предметне непокретности је искључиво давање у закуп и за друге намене се не може користити.

Писмене понуде достављају се до 20.09.2021. године, до 10 часова , на адресу:

Општинска управа општине Житорађа – Комисија за спровођење поступка давања у закуп непокретности на којима општина Житорађа има право јавне својине – КИОСК , улица Топлички хероји бр.53. (поштом –препоручено или преко писарнице Општинске управе општине Житорађа), са назнаком „НЕ ОТВАРАТИ“

Оглас ће бити објављен на огласној табли општине Житорађа, званичном сајту општине Житорађа и интернет порталу www.dobricke.com.

Отварање понуда обавиће се дана 21.09.2021. године , са почетком у 13 часова, у малој сали Скупштине општине Житорађа.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узимане у разматрање .

Одлуку о додели предметног пословног простора, најповољнијим понуђачима донеће Председник општине Житорађа у року не дужем од 5 дана од дана отварања понуда , на основу које ће се закључити уговор, по добијању мишљења општинског правобраниоца општине Житорађа.

Сва додатна обавештења могу се добити на телефон 061 5802104.

 

 

Број:464-1644/21-01

У Житорађи, 10.09.2021.године                                          Комисија за спровођење поступка

давања у закуп непокретности

Општине Житорађа

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *